Some text some message..

Do Lười Edit Nhiều Server Tessen là Server TONE nhé.
* Cách dùng:
Vô Game Chat: a